0
0,00 €
 x 

Prázdny košík

Obchodné podmienky

Článok I. Zásady

 • Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predaj tovaru

 1. Predaj tovaru sa uskutočňuje ako priamy aj zásielkový predaj prostredníctvom Internetu, ktorý sa riadi zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 2. Dodávateľ (ďalej len predávajúci) zodpovedá za kvalitu tovaru do uplynutia doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale tovaru.
 3. Predaj tovaru sa uskutočňuje na základe objednávky a zmluvy uzavieranej na diaľku v rozsahu zverejnenej ponuky predávajúceho Prvý Fytohorehron s uvedením ceny jednotlivých ponúkaných druhov tovaru. Predávajúci je viazaný ponukou tovaru a jeho cenou do konca bežného kalendárneho roka.
 4. Zmluva sa uzatvára na základe objednávky (web košík, e-mail, telefón) odberateľa (ďalej len spotrebiteľ) , v ktorej presne označí požadovaný tovar, množstvo a ďalšie údaje požadované predávajúcim.
 5. Predávajúci splní objednávku spotrebiteľa najneskôr do 14 dní v prípade náročnejšej prípravy do 30 dní od jej doručenia. Objednávky sú však plnené spravidla do 5. pracovných dní. Ak zmluvu v uvedenej lehote nesplní, pretože objednaný tovar z objektívnych dôvodov nemôže dodať, bezodkladne o tom informuje spotrebiteľa a prípadne dohodne náhradné plnenie. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, objednávka sa ruší a predávajúci nahradí spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru, ak o to spotrebiteľ požiada predávajúceho.
 6. Predávajúci odošle tovar spotrebiteľovi na adresu uvedenú v objednávke. Je v záujme spotrebiteľa uviesť presnú a úplnú adresu pre doručenie zásielky. V objednávke je potrebné aj číslo telefónu a adresu e-mailu na zvýšenie operatívnosti vo vzťahu predávajúci - spotrebiteľ. V inom vzťahu sa tieto údaje obaja aktéri obchodného vzťahu zaväzujú nezneužívať.
 7. Zásielka bude okrem tovaru obsahovať dodací list s faktúrou ak ide o väčšiu dodávku a ďalšie doklady v zmysle slovenskej legislatívy.
 8. Predávajúci bude k cene tovaru účtovať poštové vo výške skutočných účtovaných nákladov Slovenskou poštou alebo iným doručovateľom zásielok prípadne zverejnenej výške v úvodnej stránke každej predajnej kategórie. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť faktúru po prebratí zásielky do dátumu splatnosti, spravidla je dodaná formou dobierky. Nezaplatením zásielky teda vymáhanie pohľadávky predávajúcim sa bude diať v zmysle slovenskej legislatívy. Od vymáhania predávajúci odstúpi, pokiaľ spotrebiteľ zásielku na pošte neprevezme do odberného termínu. Ďalšie kroky si vzájomne predávajúci a spotrebiteľ môžu dohodnúť individuálne.
 9. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu tovar v pôvodnom balení. Predávajúci mu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a obdŕžaní vráteného tovaru zašle na určený bankový účet alebo poštovou poukážkou na doručovaciu adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.
 10. Predpokladom obchodného vzťahu podľa týchto zásad je, že spotrebiteľ pošle objednávku, preštudoval si tieto podmienky a súhlasí s nimi. Táto skutočnosť však v nijakom prípade neeliminuje práva kupujúceho.
liecive-bylinky-01.jpg

Článok III. Informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený podľa všeobecných podmienok bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa obchodných dodacích podmienok.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa obchodných dodacích podmienok § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.   Pokiaľ spotrebiteľ stornuje svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predávajúceho, je spotrebiteľ povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. telefonické rozhovory so spotrebiteľom, zabalenie, či príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa obchodných dodacích podmienok ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
 4. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.  Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.
 5. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
  1. prevziať tovar späť,
  2. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a prevzatí tovaru,  cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Spotrebiteľ môže uplatniť akúkoľvek sťažnosť alebo reklamáciu v súvislosti s dodaným tovarom na adresu sídla výrobcu (Prvý Fytohorehron, Kukučínova 3, 976 66 Polomka) v písomnej forme. Vzhľadom na charakter tovaru bude reklamácia vybavená vrátením peňazí, výmenou za nový tovar alebo zľavou z kúpnej ceny.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, namočenie, rozsypanie, poškodenie ohňom)

 • Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
bylinky_zber1.jpg

Článok IV. Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.bylinky.olim.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii Doprava. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchodewww.bylinky.olim.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Kontakt a predaj

Telefónne čísla

Tel.: +421 949 66 20 00

Mobil: +421 949 66 20 00

Email: shop@oknet.sk

Popular Category